Neubau MFH, Kyburg

01_Kyburg_Referenzen_Truninger__DSC6968

01_Kyburg_Referenzen_Truninger__DSC6957

01_Kyburg_Referenzen_Truninger__DSC6952

01_Kyburg_Referenzen_Truninger__DSC6982